RealtimeCX – Telesale and collection – Part 1

  1. Đăng nhập hệ thống

Truy cập vào đường link được kỹ thuật cung cấp

Cung cấp thêm các thông tin bao gồm

Username: <<Tên đăng nhập>>

Mật khẩu: <<Mật khẩu>>

Số nội bộ: <<Số Extension đi kèm>>

Ngoài ra hệ thống hỗ trợ đa ngôn ngữ, có thể chọn Vietnamese hoặc English để lựa chọn ngôn ngữ sử dụng, nếu muốn thêm ngôn ngữ khác việc thay đổi rất dễ dàng trên hệ thống.

Bấm Sign in

Ở giao diện này có thể:

#1 Hỗ trợ thay đổi mật khẩu

#2Truy cập lịch sử hoạt động

#3 Đăng xuất khỏi hệ thống

2. Truy cập giao diện nhận phiếu được phân bổ từ hệ thống

Trên thanh menu truy cập

Giao diện sẽ hiện thị các danh sách cần xử lý được phân bổ xuống như bên dưới

Click chọn vào một dòng dữ liệu để thực hiện xem nội dung cần làm việc.

Thực hiện click vào nút gọi để thực hiện gọi ra và cập nhật thông tin yêu cầu.

Ngoài ra những lịch sử được cập nhật có thể xem tại lịch sử tác động kế bên

3. Thông tin tìm kiếm

Bạn có thể tìm kiếm tự do bất kỳ thông tin hoặc chọn lọc kỹ hơn bằng lick vào nút lọc, bộ lọc sẽ hiển thị thêm các trường thông tin nâng cao để bộ lọc thêm chính xác.