RealtimeCX – Telesale and collection – Part 3

  1. Chiến dịch gọi ra

Truy cập vào giao diện chiến dịch gọi ra

ở giao diện cấu hình chiến dịch gọi ra, chúng ta có thể tạo mới hoặc disable chiến dịch hoàn toàn thực hiện được

Một số tính năng:

Theo thứ tự:

#1 Tính năng cho phép lưu tên thay đổi của chiến dịch

(hoặc lưu thứ tự ưu tiên của chiến dịch mở rộng cho chạy tự động phần thứ tự ưu tiên).

#2 Import dữ liệu vào chiến dịch từ file execl

Lưu ý chờ cho đến khi trang thông báo số lượng đã được nhập vào hệ thống.

#3 Phân bổ data cho nhân viên

Nhập số lượng vào bấm dấu cộng hoặc trừ tuỳ nhu cầu phân bổ hoặc rút bớt dữ liệu về.

Số lượng phân bổ hoặc rút được nhập trực tiếp ở ô ”SL phân”

Trang cũng thể hiện tổng dữ liệu trong chiến dịch, Số lượng chưa phân, số lượng đã phân và tổng đã đóng. Trong đó:

+ Tổng: bao gồm toàn bộ dữ liệu trong chiến dịch

+ Chưa phân: tổng số liệu dữ liệu chưa được gán cho điện thoại viên

+ Đã phân: tổng số dữ liệu đã được gán cho điện thoại viên

+ Đóng: tổng dữ liệu ở trạng thái đóng (không theo dõi nữa / hoàn thành)

+ Xử lý: tổng số dữ liệu đã được cập nhật trạng thái 

+ Chưa xử lý:tổng số dữ liệu đã được phân nhưng chưa được cập nhật trạng thái

#4 bật tắt chiến dịch

Chiến dịch sẽ được bật tắt ở đây, khi chiến dịch tắt dữ liệu ở người dùng cũng không hiển thị theo. Tuy nhiên báo cáo thì vẫn hiện thị ở báo cáo tổng.

#5 chỉnh sửa chiến dịch mở rộng

#6 Xoá hết dữ liệu trong chiến dịch đang chạy

Các dữ liệu trong chiến dịch sẽ được làm trống (xoá trắng, kể cả lịch sử phiếu, lịch sử cật nhật cũng sẽ được xoá)

#7 Xoá hết dữ liệu và xoá luôn chiến dịch

Xoá toàn bộ thông tin dữ liệu và thông tin chiến dịch hiện tại

#8 Xoá nhiều chiến dịch cùng lúc