Tích hợp tổng đài Asterisk lên hệ thống Vtiger CRM 6 pop up thông tin khách hàng

I. cài đặt Vtiger CRM

 1. cài đặt Cơ Sở dữ liệu
  #yum install php-imap -y
  #CREATE DATABASE Vtiger6 CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

   

 2. Chuẩn bị các thông số cho Vtiger6 chạy cùng PHP & Httpdnano /etc/php.iniregister_globals = Offallow_call_time_pass_reference = onerror_reporting = E_WARNING & ~E_NOTICEsafe_mode = offdisplay_errors = on

  file_uploads = on

  max_execution_time = 0

  memory_limit = 512M

  log_errors = off

  output_buffering = on

  short_open_tag = On

  memory_limit = 512M

 3. giải nén source và cài đặt Vtiger6tar zxf vtigercrm6.4.0.tar.gzmv vtigercrm crmcd crmchown -R root:root crmchown   root:root config.inc.phpchown   root:root tabdata.php

  chown   root:root install.php

  chown   root:root parent_tabdata.php

  chown   root:root cache

  chown   root:root cache/images/

  chown   root:root cache/import/

  chown   root:root storage/

  chown   root:root install/

  chown   root:root user_privileges/

  chown   root:root smarty/cache/

  chown   root:root smarty/templates_c/

  chown   root:root modules/emails/templates/

  chown   root:root modules/

  chown   root:root cron/modules/

  chown   root:root test/vtlib/

  chown   root:root backup/

  chown   root:root smarty/templates/modules/

  chown   root:root test/wordtemplatedownload/

  chown   root:root test/product/

  chown   root:root test/user/

  chown   root:root test/contact/

  chown   root:root test/logo/

  chown   root:root logs/

  chown   root:root modules/webmails/tmp/

  chown   root:root includes/runtime/

  chown   root:root include/utils/

  chown   root:root test/vtlib/HTML

  chown   root:root include/utils/

  chown   root:root include/utils/

  chown   root:root include/utils/

  chown   root:root includes/runtime/

  chown   root:root test/templates_c/

  chown   root:root includes/runtime/

  chown   root:root test/

  chown   root:root vtlib/

  chown   root:root user_privileges/

  chmod 777 libraries/htmlpurifier/library/HTMLPurifier/DefinitionCache/

  chmod 777 includes/runtime/

  chmod 777 test/

  chmod 777 vtlib/

  chmod 777 user_privileges/

   

  chmod -R a+rw config.inc.php

  chmod -R a+rw tabdata.php

  chmod -R a+rw install.php

  chmod -R a+rw parent_tabdata.php

  chmod -R a+rw cache

  chmod -R a+rw cache/images/

  chmod -R a+rw cache/import/

  chmod -R a+rw storage/

  chmod -R a+rw install/

  chmod -R a+rw user_privileges/

  chmod -R a+rw Smarty/cache/

  chmod -R a+rw Smarty/templates_c/

  chmod -R a+rw modules/Emails/templates/

  chmod -R a+rw modules/

  chmod -R a+rw cron/modules/

  chmod -R a+rw test/vtlib/

  chmod -R a+rw backup/

  chmod -R a+rw Smarty/templates/modules/

  chmod -R a+rw test/wordtemplatedownload/

  chmod -R a+rw test/product/

  chmod -R a+rw test/user/

  chmod -R a+rw test/contact/

  chmod -R a+rw test/logo/

  chmod -R a+rw logs/

  chmod -R a+rw modules/Webmails/tmp/

 4.  Cài đặtnhập đầy đủ các giá trị và cài đặt
  truy cập http: IPADDRESS/crm

II. Tích hợp Vtiger với Asterisk thông qua API

 1. tạo bảng lưu trữ số phone KH gọi vào
  1. table_for_incoming
  2. CREATE TABLE `income_call` (`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,`phone_num` varchar(15) DEFAULT NULL,`extension` varchar(10) DEFAULT NULL,`date` datetime DEFAULT NULL,PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
 2. insert số phone KH gọi vào bảngcopy file API  “test_insert_new_call.php” to “var/www/html/crm/incoming/”/var/www/html/crm/incoming/test_insert_new_call.php?phone_no=xxxxx&extension=1000
  1. insert_for_new_pickup_fone
 3. tích hợp với api
  1. nhúng nội dung xử lý vào /var/www/html/crm/layouts/vlayout/modules/Vtiger/resources/Header.js
  2. //Put this content at the end of file///*** @author Chau Ngoc Huynnh | Realtime Solutions* @Email chaungochuynh@realtime.vn* @copyright 2016*/ 

    

   <script>

   //=.::Bussiness From Realtime Solutions 2016 – wwwrealtime.vn::.======

   function newguys(url,ext){

   var xmlhttp = new XMLHttpRequest();

   xmlhttp.onreadystatechange = function() {

   if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {

   var json = xmlhttp.responseText;

   obj = JSON.parse(json);

   var posts=obj.posts;

   var post = posts[0].post;

   var postext = post.phone_num;

   //alert(JSON.stringify(post));  First Object

   //alert(postext);

   if(postext != null)

   {

   window.open(url + postext, “_blank”);

   }

   }

   }

   xmlhttp.open(“POST”,”incoming/webservice_incom.php?extension=” + ext + “&format=json”, true);

   xmlhttp.send();

   }

    

    

   setInterval(function(){

   newguys(‘incoming/Vtiger6_Open_URL.php?phone=’, ‘1000’);

   },3*1000);

   //====.::END OF APPENDING::.=================================

   </script>

 4. upload file check database
  1. upload file check database và điều kiểu để bung tab show thông tin khách hàng
  2. open_url_Vtiger
  3. khi cuộc gọi vào Vtiger sẽ gọi theo formatWhen get new incoming phone number we need call from script put at header of Vtiger6http://IP/crm/incoming/Vtiger6_Open_URL.php?phone=xxxxxxx
 5. cấu hình user extension lên Vtiger
  1. check-result
 6. kiểm tra kết quả
  1. khi call vào nhân sự 1000 sẽ bắt máy, khi nhân sự vừa bắt máy hệ thống Vtiger ngay tại vị trí nhân sự đăng nhập với ext 1000 sẽ hiển thị thông tin khách hàng gọi vào.
  2. result

 

Tích hợp Click to call (c2c Vtiger 6.x)

tích hợp CRM Vtiger6 và Asterisk 11, click to call cho summary view, trên CRM sẽ thấy lable click to call, khi call sẽ link call sang  Asterisk Server với extension đang đăng ký trong CRM Vtiger.

1

 

Tích hợp CRM Vtiger6 và Asterisk 11, click to call cho total view, trên CRM sẽ thấy lable click to call, khi call sẽ link call sang  Asterisk Server với extension đang đăng ký trong CRM Vtiger.

2

Demo:

 

Xem thêm phần mềm giám sát hệ thống tổng đài PBX tại đây (phiên bản sử dụng dành cho cá nhân và doanh nghiệp)

Phần mềm Giám sát Realtime Supervisor

Liên  hệ: sales@realtime.vn

Hoặc hotline: 08 730 33888 | 0933119056

Để được chúng tôi hỗ trợ tích hợp cho quý khách hàng với thời gian triển khai nhanh nhất và chi phí thấp nhất.