Asterisk Vtiger tích hợp

Api Click to call (click2call)

Tài liệu này hướng dẫn tích hợp thư viện API Click to call cho Asterisk/Elastix/Trixbox vào CRM web base

API click to call (cuộc gọi ra)

 

API được code và lib bằng ngôn ngữ PHP, và chạy theo protocol web và theo yêu cầu mỗi khi gọi api click to call cần truyền thêm tham số refer để search theo ghi âm mỗi cuộc gọi được thực hiện theo phương án gọi ra sử dụng click to call

Cú pháp gọi:

http://IP_HOST_PBX:8082/api/c2c.php?operator=[Số_EXT]&outnumber=[Số_phone_KH]&refer=[Tham_số_mapping_file_ghi_âm]

Truyền biến:

  • operator: là số nội bộ (extension của mỗi users sử dụng trên tổng đài được cung cấp trước)
  • outnumber: Là số phone của KH cần gọi ra
  • refer: Là tham số dùng để search file ghi âm gọi ra, tham số này được truyền từ CRM sang tổng đài (lưu ý dùng tham số không trùng nhau – unique – tối đa 255 ký tự)

Trả về:

  • 200 : tạo cuộc gọi thành công sang tổng đài
  • 404: không thành công
  • Empty: không trả về.

Ví dụ: extension 100 cần gọi ra cho khách hàng 0933119056 và refer của cuộc gọi là ab4f63f9ac. Thì access API như sau:

http://IP_HOST_PBX:8082/api/c2c.php?operator=100&outnumber=990933119056&refer= ab4f63f9ac

Sử dụng tích hợp trên CRM

Javascript:

function click2call(url,outnumber,operator){
    if(outnumber=="" || outnumber.length <8){
    }
    else{
        $("#loading-div").show();
        var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
        xmlhttp.onreadystatechange = function() {
            if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {
              var blacklist_result = xmlhttp.responseText;
                if (blacklist_result.trim()=='good')
                    {//or you should put static url here for more sercurity
                            xmlhttp.open("POST", url + "?outnumber=" + outnumber.replace(/ /g,'') + "&operator=" + operator, true);
                            xmlhttp.send();
                            $("#loading-div").hide();
                    }
                else if (blacklist_result.trim()=='blocked')
                    {
                        sweetAlert("This number was blocked by Manager, please contact your manager to unblock or countinue other case!");
                        $("#loading-div").hide();
                    }
            }
        }
        xmlhttp.open("POST","ajax/check_black_list.php?phone_number=" + outnumber, true);
        xmlhttp.send();
    }
}

Liên  hệ: sales@realtime.vn

Hoặc hotline: 028 730 33888 | 0933119056