Cấu hình tổng đài Asterisk nâng cao bài 1

Sau đây là loạt bài viết  giới thiệu cách thức cấu hình tổng đài Asterisk nâng cao từ bài giảng của Mr. Châu (Fouder Realtime) khi sao chép các bạn vui lòng ghi đúng nguồn gốc.

 

I. Tạo hai sip gọi nội bộ với nhau 1
II. Cuộc gọi kịch bản cơ bản ban đầu diaplan 3
*** cách sử dụng và chuyển đổi một file âm thanh 3
****cách chuyển đổi một file WAV 4
III. Phần nhạc chờ cho SIP (music on hold) 4
IV. Một kịch bản cơ bản Hàm goto() 5

========================Content====================

I. Tạo hai sip gọi nội bộ với nhau
Ví dụ ta tạo 2 sip gọi với nhau ta tạo trong hai file sau :
1.file ‘sip.conf’
là file định nghĩa tài khoảng sip
2.file ‘extensions.conf’
là file dailpan cấu hình cuộc gọi, định nghĩa cho tài khoảng sip được gọi hay không được gọi, và chỉ cho phép gọi hoặc không vào những số mong muốn

Tạo hai trường user sip như bên dưới trong file sip.conf chú ý phần màu đỏ.

——————————-

Sip.conf
[100]

deny=0.0.0.0/0.0.0.0

secret=100abc

dtmfmode=rfc2833

canreinvite=no

context=user_cua_cong_ty_sait.vn

host=dynamic

type=friend

nat=yes

port=5060

qualify=yes

callgroup=

pickupgroup=

dial=SIP/100

accountcode=

mailbox=100@device

permit=0.0.0.0/0.0.0.0

callerid=device <100>

call-limit=50

 

[101]

deny=0.0.0.0/0.0.0.0

secret=101abc

dtmfmode=rfc2833

canreinvite=no

context=user_cua_cong_ty_sait.vn

host=dynamic

type=friend

nat=yes

port=5060

qualify=yes

callgroup=

pickupgroup=

dial=SIP/100

accountcode=

mailbox=100@device

permit=0.0.0.0/0.0.0.0

callerid=device <101>

call-limit=50

 

 

file extensions.conf

extensions.conf
[user_cua_cong_ty_sait.vn]

exten => 100,1,Answer()

exten => 100,n,Dial(SIP/100,60);rung chuong trong 60 s

exten => 100,n,Hangup()

 

exten => 101,1,Answer()

exten => 101,n,Dial(SIP/101,60)

exten => 101,n,Hangup()

 

 

Dùng soft phone đăng ký hai sip trên và thực hiện bấm 100 để gọi cho user 100, 101 để gọi cho 101.

 

Ngoài ra ta còn có thể setup như sau

[user_cua_cong_ty_sait.vn]

exten => _10X,1,Answer()exten => _10X,2,Dial(SIP/${EXTEN})exten => _10X,3,Hangup()