Cấu hình tổng đài Asterisk nâng cao bài 3

 

Phần nhạc chờ cho SIP (music on hold)

Thư mục mặc định này nằm trong “/var/lib/asterisk/mohmp3”

Ta tạo một thư mục mới thường thì trùng với số extensions cho dễ quản lý

Ví dụ:

/var/lib/asterisk/mohmp3/1001

 

Sau đó vào tập tin: /etc/asterisk/musiconhold.conf

                                          [1001]

Mode=files

Directory=/var/lib/asterisk/mohmp3/1001

Random=yes

 

Ta vào extensions.conf tạo kịch bản sử dụng phần nhạc này:

 

Exten => 1001,1,Answer()

Exten => 1001,n,SetMusicOnHold(1001)

Exten => 1001,n,Dial(SIP/1001,60)

Exten => 1001,n,Hangup()

exten => 1001,1,Answer()

exten => 1001,n,MusicOnHold(1001)

exten => 1001,n,Dial(SIP/1001,60)

exten => 1001,n,Hangup()

 

 

 

 

Hai đoạn cấu hình trên là như nhau .

Ngoài ra ta cũng có thể tự tạo một thư mục nhạc chờ riêng để dễ quản lý

 

Ví dụ :

Tạo thư mục /home/nhaccho

Ta cấu hình trong tập tin /etc/asterisk/musiconhold.conf

                                          [1001]

Mode=files

Directory=/home/nhacho

Random=yes

Và sử dụng

exten => 1001,n,MusicOnHold(1001)