Cấu hình tổng đài Asterisk nâng cao bài 6 đổi port truy cập freepbx

  1. Đổi port cho FreePBX

nano +134 /etc/httpd/conf/httpd.conf

listen 80 => listen 8888

 

nano +338 /etc/httpd/conf/httpd.conf

AllowOverride All

service httpd restart

Truy cập: http://IP:8888