Integracion vtiger asterisk | Asterisk PBX | vTiger for incoming call with popup show customer detail

I. Install Vtiver 6 install database yum install php-imap -y CREATE DATABASE Vtiger6 CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; preparing php.ini nano /etc/php.ini register_globals = Off allow_call_time_pass_reference = on error_reporting = E_WARNING & ~E_NOTICE safe_mode = off display_errors = on file_uploads = on max_execution_time = 0 memory_limit = 512M log_errors = off output_buffering = on short_open_tag 

Continue Reading →

Cấu hình tổng đài Asterisk nâng cao bài 6 đổi port truy cập freepbx

Đổi port cho FreePBX nano +134 /etc/httpd/conf/httpd.conf listen 80 => listen 8888   nano +338 /etc/httpd/conf/httpd.conf AllowOverride All service httpd restart Truy cập: http://IP:8888  

Cấu hình tổng đài Asterisk nâng cao bài 5

khái niệm include context   include là khái niệm mạnh mẽ cho phép ta thêm các user ở trường context khác vào trường context hiện hành. Ví dụ :     [sales] include => internal include => external     [internal] exten => 2000,1,Dial(SIP/2000)   [external] exten => 17005551212,1,Dial(SIP/2001) Trong đó 2000 là user có context 

Continue Reading →

Cấu hình tổng đài Asterisk nâng cao bài 4

Một kịch bản cơ bản Hàm goto()   Ta sẽ xây dựng một kịch bản giống vòng lặp sử dụng hàm goto() Cấu trúc:   Goto(context,ext,do-uu-tien) Hoặc goto(context) hàm này sẽ tự nhảy đến extensions trong cùng context cố định   Ví dụ ta xây dựng các sip trong context = sait.vn   Trong file 

Continue Reading →


0933119056
api click to call api inbound call Asterisk auto call cho thuê tổng đài VoIP click2call click to call clicktocall Vtiger6 asterisk cloud Vtiger CRM CRM quản lý hợp đồng CRM telesale CRM tích hợp Cài đặt tổng đài VoIP dịch vụ tổng đài dịch vụ tổng đài ip dịch vụ tổng đài ảo Elastix Ghi âm lời chào giải pháp tổng đài ảo hoc Voip o dau huong dan tong dai bai 1 integration Vtiger Aterisk link CRM asterisk link Vtiger asterisk Monitor realtime Asterisk monitor tong dai nghe xen nghe lén Telesales trixbox tìm hiểu về công nghệ voip tổng đài ip grandstream tổng đài ip là gì tổng đài ip panasonic tổng đài ip pbx tổng đài voip là gì tổng đài điện thoại tổng đài điện thoại ip là gì tổng đài ảo cmc tổng đài ảo fpt tổng đài ảo là gì tổng đài ảo viettel tổng đài ảo vnpt voip server vtiger