Thư viện cho inbound call json beauty

Api inbound call

Tài liệu này hướng dẫn tích hợp thư viện API inbound call cho Asterisk/Elastix/Trixbox vào CRM web base

Tích hợp pop-up thông tin khách hàng

 

Format truyền tham số:

http://HOST:PORT/webservice_incom.php?extension=0000&format=json  //for JSON repsonding

 

in1

 

in2

 

in3

 

Hoặc

http://HOST:PORT/webservice_incom.php?extension=0000 //for XML responding

<posts>
        <post>
                        <phone_no>0933119056</phone_no>
                        <did></did>
                        <extension>0000</extension>
                        <ticket_id></ticket_id>
                        <date_time></date_time>
        </post>
</posts>

Mô tả:

API này sẽ trả về số điện thoại đang kết nối đến nhân viên với số nội bộ  khi có cuộc gọi vào (chỉ khi nào nhân viên nhấc máy mới có giá trị)

 

Tham số:

  • extension: đây là số nội bộ nhận cuộc gọi vào lúc truy vấn lên API tổng đài cần kiểm tra

 

Sử dụng

CRM truy vấn loop interval time một lần từng để xác định nhân sự nào đang đàm thoại và open new link với tham số trả về từ API là số điện thoại của khách hàng đang đàm thoại.

 

Mr Huynh.

Liên  hệ: sales@realtime.vn

Skype: chaungochuynh15

Hoặc hotline: 028 730 33888 | 0933119056

Leave a Reply