API Truy vấn file ghi âm Asterisk PBX

Tài liệu này hướng dẫn tích hợp thư viện API get files ghi âm call cho Asterisk/Elastix/Trixbox vào CRM web base

API trả về URL file ghi âm

API được gọi kèm fitter type uniqueid (inbound) hoặc refer (outbound) để xác định file ghi âm.

 

Cú pháp gọi:

http://IP_HOST_PBX:8082/api/general.php?key=[value]&value=[values]

Truyền biến:

  • key:
  • uniquied | xác định cuộc gọi vào
  • Refer | xác định cuộc gọi ra
  • Value: giá trị cần tham chiếu

 

Trả về:

Đường dẫn file ghi âm

Ví dụ :

Truy vấn file ghi âm cuộc gọi ra (outbound)

http://IP_HOST_PBX:8082/api/general.php?key=refer&value=ab4f63f9ac

 

Trả về dữ liệu nếu tìm thầy file ghi âm :

2019/02/01/out-990933119056-100-20190201-022350-1548987828.565.wav

 

Bên CRM add thêm prefix như sau để playback:

http://IP_HOST_PBX:8082/files/2019/02/01/out-990933119056-100-20190201-022350-1548987828.565.wav

 

Truy vấn file ghi âm cuộc gọi vào (inbound)

http://IP_HOST_PBX:8082/api/general.php?key=uniqueid&value=1548987828.565

 

Trả về nếu có file ghi âm :

2019/02/01/out-990933119056-100-20190201-022350-1548987828.565.wav

Bên CRM add thêm prefix khi play như sau để playback:

http://IP_HOST_PBX:8082/files/2019/02/01/out-990933119056-100-20190201-022350-1548987828.565.wav

 

 

Liên  hệ: sales@realtime.vn

Hoặc hotline: 028 730 33888 | 0933119056