Cấu hình tổng đài Asterisk nâng cao bài 5

  1. khái niệm include context

 

include là khái niệm mạnh mẽ cho phép ta thêm các user ở trường context khác vào trường context hiện hành.

Ví dụ :

 

 

[sales]

include => internal

include => external

 

 

[internal]

exten => 2000,1,Dial(SIP/2000)

 

[external]

exten => 17005551212,1,Dial(SIP/2001)

Trong đó 2000 là user có context = internal

Trong đó 2001 là user sip có context = external

 

 

Mở rộng hơn ta sử dụng việc include này vào để kiểm tra thời gian

Nếu thời gian là a->b thì ta gọi vào context A

Nếu thời gian khác trên thì ta trỏ vào voice mail

 

 

 

 

 

include => context|<time>|<day>|<day-of-month>|<month> Cấu trúc chung của include
; Day
include => open|09:00-17:00|mon-fri|*|*
include => open|09:00-14:00|sat|*|* include => closed [open]exten => 2000,1,Dial(SIP/2000) [closed]exten => 2000,1,VoiceMail(2000,u)

 

Ta có thể xét nếu thời gian hợp lệ thì cho cuộc gọi vào menu IVR của hệ thống để chạy

 

Còn không trùng thì đưa vào voice mails